Key Success Factor

     จากความต้องการทางด้านพลังงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กอปรกับราคาปิโตรเลียมที่สูงขึ้น กลุ่มธุรกิจหลากหลายกลุ่มจึงหันมาสนใจพลังงานทดแทนรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการดำเนินธุรกิจ ณภัทร์ กรุ๊ป เล็งเห็นความสำคัญของการเติบโตดังกล่าวจึงทุ่มเททรัพยากรของเราในการพัฒนาระบบรีไซเคิลกากของเสีย รวมทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงใช้แล้วจากเรือเดินสมุทรตามข้อกำหนดและมาตรฐานสากล เพื่อผลิตเป็นน้ำมันเตาชนิด renewable grade ที่สะอาด พร้อมสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ

     การดำเนินงานทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนมาตรฐานในการกำจัดและรีไซเคิลของเสียในระดับสากล เป็นที่ยอมรับในกลุ่มองค์กรชั้นนำมากมายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

Core Competency

     ณภัทร์ กรุ๊ป เราคือกลุ่มธุรกิจผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านปิโตรเลียมอย่างครบวงจร ดั่ง one stop service ทั้งในด้านการกำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย การขนส่งกากของเสียประเภทของเหลว รวมถึงเป็นผู้บำบัดกากของเสียอุตสาหกรรม ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยสามารถกำจัดและบำบัดได้ถึง 100% ซึ่งถือเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ประกอบการไม่กี่แห่งที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้กำจัดและรีไซเคิลของเสียจากเรือเดินสมุทรได้อย่างถูกต้อง นับเป็นการสร้างพลังงานทางเลือกอันเกิดจากการบำบัดของเสียจากกากของเสียอุตสาหกรรมรวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิงต่างให้เกิดคุณค่าสูงสุด อีกทั้งยังมีศักยภาพมากพอที่จะรองรับความต้องการในตลาดพลังงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

     นอกจากนั้น ณภัทร์ กรุ๊ป ยังมีบริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร (ตามระเบียบของกรมธุรกิจพลังงาน) รวมถึงรถขนส่งกากของเสีย น้ำมันใช้แล้ว (ตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม) และรถขนส่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ด้วยแนวทางการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งนี้เองที่สร้างให้กลุ่มบริษัท ณภัทร์กรุ๊ป มีชื่อเสียงและเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าตลอดมา

226
Happy Clients
5264
cup of coffees
958
Lines of codes
528
project completed
450
awards won

Look Beyond

     ด้วยเล็งเห็นถึงโอกาสและความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้น ณภัทร์ กรุ๊ป จึงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสานต่อการดำเนินกิจการด้านเชื้อเพลิงปิโตรเลียม และพลังงานทดแทนอย่างเต็มกำลัง พร้อมขยายฐานการผลิตและการให้บริการเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าในภาคส่วนของเรือเดินสมุทร ที่เราจะมีการขยายพื้นที่การให้บริการออกสู่ท่าเรือน้ำลึกทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้น โดยจะยังคงมุ่งเน้นการบริการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพที่สามารถมอบความพึงพอใจ ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน และช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย ให้แก่ลูกค้าของเราตลอดไป