เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อโลกที่น่าอยู่มากขึ้น

โดยภาพรวมของ ณภัทร์ กรุ๊ป เราถือได้ว่าเป็นกลุ่มบริษัทผู้ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของปิโตรเลียม และน้ามันเชื้อเพลิงอย่างแท้จริง ดังนั้นเราจึงตระหนักรู้ถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนมีการนาเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อการมีส่วนร่วมในการลดของเสียที่จะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และร่วมสร้างสรรค์พลังงานสะอาดเพื่อสังคมที่น่าอยู่ตลอดไป

วางระบบบำบัดและรีไซเคิลน้ำมันเตาใช้แล้วและกากอุตสาหกรรมให้ปลอดภัย
CSR

วางระบบบำบัดและรีไซเคิลน้ำมันเตาใช้แล้วและกากอุตสาหกรรมให้ปลอดภัย

บริษัท ขุนศึก ทรานสปอร์ต จำกัด.

Read More
black

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อได้ที่ 035-951-760, 064-995-6325