Khunsuk Transport

บริษัท ขุนศึก ทรานสปอร์ต จำกัด ดำเนินกิจการด้านการขนส่งปิโตรเลียม และน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน นอกเหนือจากนั้น บริษัทยังเป็นผู้รับจ้างกำจัดของเสียประเภทน้ำมันพร้อมทำการรีไซเคิลน้ำมันใช้แล้วจากภาคอุตสาหกรรม (ใบอนุญาตประกอบกิจการลำดับที่ 106) เพื่อนำไปจำหน่ายในรูปแบบของเชื้้อเพลิงทดแทน ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบำบัดของเสียประเภทน้ำมัน อาทิ เครื่องกลั่นระบบสุญญากาศ (Vacuum Distillation) เครื่องเหวี่ยงรอบสูง (High Velocity Centrifuge) จนทำให้เราสามารถบำบัดกากจากของเสียประเภทน้ำมันปนเปื้อน และน้ำมันใช้แล้วได้ 100%

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ วันที่ก่อตั้ง ทุนจดทะเบียนรวม
บริษัท ขุนศึก ทรานสปอร์ต จำกัดผลิตและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์15 มีนาคม 255910,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)