Napatr Petroleum

บริษัท ณภัทร์ ปิโตรเลียม จำกัด หนึ่งในบริษัทเครือ ณภัทร์ กรุ๊ป ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ด้านปิโตรเลียมของกลุ่มซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการโรงกลั่นน้ำมันขนาดเล็กซึ่งรับวัตถุดิบประเภทคอนเดนเสท (Condensate) มากลั่นเป็นเชื้อเพลิงสำเร็จรูปส่งออกจำหน่ายยังภูมิภาคใกล้เคียงโดยโรงกลั่นน้ำมันที่อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท ณภัทร์ ปิโตรเลียม จำกัด ถือเป็นหนึ่งในโรงกลั่นน้ำมันที่ได้คุณภาพมาตรฐานในระดับสากล

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ วันที่ก่อตั้ง ทุนจดทะเบียนรวม
บริษัท ณภัทร์ ปิโตรเลียม จำกัดบริหารจัดการโรงกลั่น27 เมษายน 255360,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)